Eksternt referat fra bestyrelsesmødet den 13. august 2003 kl. 19.00 hos Inge Post

Jørgen Idoff fra Dan-Ejendomme mødt.

Afbud fra Birger.

 

1.      Jørgen Idoff gennemgik budgettet. Ejerforeningen likviditet er god, budgettet ser på nuværende tidspunkt ud til at holde, også hvis der skulle komme uforudsete udgifter. Dette kan bl.a. begrundes i at det ikke har været nødvendigt at udskifte sålbænkene i forbindelse med vinduesrenoveringen.

 

2.      Renoveringsprojektet kører efter planen. Bestyrelsen har undervejs fået mange positive tilbagemeldinger fra beboerne der både udtrykker tilfredshed med de nye vinduer og de kompetente håndværkere. Der har været afholdt tre byggemøder, her er bl.a. taget fat på de få uheld der har været, og skaderne er blevet udbedret hurtigst muligt på en fornuftig og smidig måde.

 

3.      Nedramning af spuns på naboejendomme har skabt en del skader på garagerne. Der er blevet klaget både skriftligt og mundtligt til bygherren.

 

4.      Antenneanlæg. En gruppe beboere klager over vores antenneanlæg og især over kanaler der falder ud, de foreslår at ejendommen får indført kabeltv. Der er imidlertid mange forskellige muligheder på markedet i øjeblikket og der kommer stadig nye til. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne og udarbejde forskellige forslag til den kommende generalforsamling. Derudover blev der på generalforsamlingen 2003 nedsat en gruppe der arbejder med fælles internet- og telefoniforbindelse, og de har også tv-modtagelse med i deres overvejelser. Måske er de nået så langt at de kunne komme med et oplæg.

 

Det skal nævnes at ejerforeningen har en serviceaftale med Stofa, som efter bestyrelsens mening godt kunne fungere lidt bedre. Vi skiftede netop fra Comflex til Stofa på grund af elendig service og inkompetente montører, men det var ikke til at forudse at mønsteret ville gentage sig.

 

Bestyrelsen har fået en klage fra to beboere over resultatet af afstemningen af tv-kanaler.  De er bl.a. utilfredse med at Eurosport og CNN blev erstattet af BBC Prime og Tv Danmark 1. Hele proceduren er imidlertid foregået på demokratisk vis, ved afstemningens slutning var indkommet 83 stemmesedler, det vil sige at 2/3 af ejendommen beboere har stemt og dermed er afstemningen gyldig. De kanaler der opnåede flest stemmer kom ind. Valgmaterialet befinder sig i foreningens arkiv.

 

5.      En beboer har stillet spørgsmål til bestyrelsen angående fordyrelsen af renoveringsprojektet. Her er en uddybning af sagen:

På generalforsamlingen 2003 blev beboerne præsenteret for et overslag over samtlige kendte udgifter for udskiftning af altanpartier mm. på kr. 1.990.000. Det var ca. kr. 500.000 mere end det oprindelige budget på 1,5 million, som blev vedtaget året før. Der var bred enighed i forsamlingen, om udskiftning af altanpartier. Forslaget blev vedtaget og beboerne blev informeret om at den endelige licitation ville finde sted hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

 

Der blev indhentet tre tilbud, bestyrelsen valgte det billigste  kr. 2.105.000, som var kr.     116.000 dyrere end overslaget på generalforsamlingen. Det viste sig at fordyrelsen var fremkommet dels ved en  regnefejl og dels ved at håndværksmesteren i det oprindelige overslag havde glemt et par vinduespartier på Mariendalsvej, og dermed ændrer tallene sig i hele budgettet. Det er selvfølgelig beklageligt, men fejl af denne karakter er ikke til at forudse. Der er dog stadig luft i renoveringsbudgettet idet der er afsat kr. 54.000 til uforudsete udgifter. Det vil sige at overskridelsen muligvis kommer til at dreje sig om kr. 62.000, på et projekt til lidt over 2 millioner. Men vi kan ikke vide det før projektet er afsluttet.

 

På denne baggrund valgte bestyrelsen i samråd med Dan-Ejendomme at overføre kr. 116.000 af egenkapitalen til renoveringsprojektet, således at projektet kunne køre videre som planlagt. Der var tale om at overføre økonomiske midler, som i forvejen var beregnet til ejendommens drift og vedligeholdelse, fra en konto til en anden. Fordyrelsen vil således ikke medføre nogen ekstraregning til beboerne.

 

Alternativet havde været: standsning af projektet, indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling og ny licitation, dispositioner som samlet ville betyde en forsinkelse af projektet – der i forvejen var forsinket - på i hvert fald et par måneder. Projektet havde på dette tidspunkt været undervejs i henved tre år, et grundigt udarbejdet projekt hvor hver sten var blevet vendt. Derudover var årsagen til overskridelsen af budgettet belyst. Derfor valgte bestyrelsen at sætte projektet i gang som planlagt idet vi skønnede, at det var i beboernes interesse. Der vil selvfølgelig blive redegjort for hele forløbet i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2004. Beboerne der ønsker yderligere uddybning af spørgsmålet er velkomme til næste bestyrelsesmøde den 8. oktober kl. 19.00. Men ring på forhånd, så bestyrelsen kan vide hvor mange der kommer.

 

6.      Haven er groet voldsomt til og trænger til en beskæring. Blomsterkummerne på Mariendalsvej virker en smule rodede. Bestyrelsen vil få en gartner til at se på de hele. Inge indhenter tilbud.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe nye havemøbler i denne udsalgstid. Peter arbejder med sagen.

 

7.      Næste bestyrelsesmøde onsdag den 8. oktober kl. 19.00 hos Birger.

 

 

22. august 2003 – referent Inge