Referat fra bestyrelsesmøde d. 23/10-2002 hos Morten, Duevej 56,3.th., Frederiksberg.

 

Referent : Birger Steensborg.

Tilstede var Inge, Morten, Peter, Birger, Mads og Mary-Ann.

Fraværende var: Nicolaj.

Johnny Meland fra Dan-Ejendomme var ligeledes inviteret og mødt.

Jette Frandsen fra Dan-Ejendomme var uopfordret fremmødt for at drøfte Ejerforeningens brev af 10. oktober 2002, hvori vi klager over Dan-Ejendommes forringede service og opfølgning af sager.

 

1.      Kvartalsrapport for perioden 1/1 – 30/9-2002 blev fremlagt og gennemgået,.

Kontrakt vedrørende det kommende arbejde med udskiftning og maling af vinduer og især ARB 89, blev gennemgået, især hvordan vi står, hvis leverandørerne ikke overholder deres forpligtelser. Stor budgeroverskridelse kræver ekstraordinær generalforsamling.

ARB 89 vil blive fremsendt til Morten fra Johnny Meland, Dan-Ejendomme til videresendelse til bestyrelsen.

 

2.      Der var fremskaffet et demovindue, som blev godkendt af bestyrelsen til udskiftningen.

Johnny M. havde fået 1 henvendelse på udskiftning af altandør samt yderligere 1 under mødet fra en beboer.

Samlet tilbud på udskiftningen af vinduer og altandøre vil blive fremsendt fra Dan-Ejendomme, som også fremlagde tilbud fra på diverse arbejde/vinduer fra flere firmaer, som blev gennemgået.

Maling af rækværk på altanerne på 5.sal lejlighederne skal medtages i tilbudene.

 

3.      Under dette punkt deltog Jette Frandsen i diskussionen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er helt klare linier for, hvad Dan-Ejendomme skal tage sig af? Sager som opdatering af kælderrum og parkeringspladser blev tidligere varetaget af  Dan-Ejendommes forgænger Gangsted Rasmussen. Men Jette Frandsen mente ikke at det var Dan-Ejendommes opgave, og det stillede bestyrelsen sig uforstående overfor. Bestyrelsen efterlyste til slut, en hurtigere opfølgning af sager og en bedre service fra Dan-Ejendomme for fremtiden.

 

4.      Vores kloaker er blevet fotograferet jfr. ref. af 14/8-02 og det blev konstateret, at der mangler at blive ”proppet” to steder. Dette vil blive iværksat hurtigst muligt fra Dan-Ejendomme.

 

5.      Problemer for STOFA med at komme ind gennem lejlighed (Saerens) for at komme til at rette antennen på taget.

Det er nu indført i STOFAs papirer, at de skal bestilles tid. Regning på service udstedt til Mads Frölich (som er flyttet) omdirigeret til Ejerforeningen og Dan-Ejendomme. Da regningen havde cirkuleret rundt, var betalings-fristen overskredet, Inge Post gav Jette Frandsen regningen, som hun lovede ville blive betalt hurtigt. Der bliver snart udsendt ny ”ønskeliste” af TV-kanaler. Simpelt flertal vil afgøre valget og med min. 50% deltagelse. Skulle gerne være på plads omkring 1. december 2002.

 

6.      Forhandlinger med Gangsted-Rasmussen vedrørende ændring af afstemningsprocenten  (85%) vil blive genoptaget af  Dan-Ejendomme, som vil sende et oplæg om møde herom.

 

7.      Kælderrummene skal gennemgås for at finde ud af, hvilke der tilhører hvem, og hvilke der står tomme.

Bestyrelsen vil sammen med Steven Loechels tidligere udarbejdede liste se herpå.  

 

8.      Betaling af de nye vinduer m.m. blev diskuteret og det blev vedtaget, at Dan-Ejendomme skulle udsende et girokort med beløbet forfaldent til betaling i december, men samtidig vedlægge to andre girokort til dem, der ønskede at dele betalingen op. Dog ville der først blive rykket i december, såfremt betaling udebliver (det er altså ikke muligt at registrere delbetalinger). 

 

9.      Ca. 15 lejligheder har fået udskiftet gamle toiletter til vandbesparende.

 

10.  Endnu engang skal der lyde en stor TAK til alle dem, der tog deres tørn i den fælles arbejdsdag, (maling af stakittet i gården.) Bestyrelsen håber dog på lidt større tilslutning næste gang.

 

11.  Til slut blev gårdbelysningen diskuteret, nye lamper blev fremvist på mødet. Der var enighed om, at den trængte til at blive udskiftet på et tidspunkt, når en samlet pris herpå var fremskaffet og at dette ville ske, når der var plads i budgettet. Morten vil indhente et overslag. 

 

 

Næste møde afholdes Mandag d. 2 December 2002 hos Mads, Duevej 52 5th.